Boek leest als

Geschiedenis 250 jaar     Asser Brandweer in tekst  en foto’s boeiend vastgelegd

ASSEN  ‘Meesters in brandbe-strijding’ heet het rijk met foto’s geïllustreerde boekwerk(je), dat ter gelegenheid van het  250-jarig bestaan van de Asser brandweer is verschenen.                          Martin Hiemink, redacteur, en Jan Jobing, beeldresearch, hebben geput uit een aantal productieve bronnen:
Deze zijn ‘Brandmeester, brand meester!’ (Johan Drenthen) uit 1985,  ‘Gebeurtenissen, de Asser brandweer 1985-1993′ (Jan Jobing, niet gepubliceerd), De Asser Vrijwillige Brandweer in de oorlogsjaren 1940-1945 door J. Teberman, het Archief van de Vrijwillige Brandweer Assen en het Drents Archief.
Het resultaat is een goed leesbaar, boeiend verhaal over de geschiedenis van de Asser Brandweer, dat ook een goed overzicht biedt van de vaak spectaculaire branden in Assen en ook branden buiten de gemeente, die door de Asser werden bestreden van het beginjaar 1759 tot nu.
Het boek leest als een spannende historische roman en is een lust voor het oog door de prachtige foto’s, die bij de brandverslagen zijn geplaatst.
Het boek is in een oplage van 2000 verschenen en vormgegeven door Koninklijke Van Gorcum Assen. De omvang ervan is helaas, moeten we registreren, aan de bescheiden kant gebleven. Zoals vrijdag tijdens de presentatie op de receptie bleek, duidelijk tot grote  teleurstelling van de samenstellers, die een schat aan materiaal ter beschikking hadden.
Het niet afkomen van een subsidie was daar de oorzaak van. Het heeft er zelfs (even) naar utgezien dat men de uitgave moest schrappen, maar dankzij een beroep op een groot aantal bedrijven kwam er toch nog voldoende geld bijeen om het boek in zijn huidge omvang uit te brengen.
De samenstellers mochten echter veel voldoening genieten van de goede ontvangst die ‘Meesters in brandbestrijding’ bij een breed publiek kreeg.

 

Levensechte demonstraties op   gebied van brand en ongevallen Asser brandweer pakte op jubileumdag groot uit en trok duizenden bezoekers

ASSEN – De jubilerende Asser Brandweer mocht zich zaterdag verheugen in een geweldige belangstelling voor de speciale Open Dag die ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan werd gehouden. Vrijwel alles wat met het werk van de brandweer te maken heeft werd gedemon-streerd en daar hadden alle bij de hulpverlening betrokken instanties een belangrijk aandeel in.
Het rijk geschakeerde publiek – veel jongeren maar ook tal van oudere Assenaren waren present – werd vaak spectaculair gecon-fronteerd met het veelzijdige, moeilijke werk waar de brandweer-lieden en hun partners in de hulpverlen ing voor staan. Zo werd een waarheidsgetrouwe indruk gegeven van hoe men tewerk gaat na een ernstig ongeluk waarbij een bestuur-der in zijn auto bekneld is geraakt. Bij die hulp komt veel kijken. Daar is  een goed op elkaar afgestemde samenwerking tussen de partners voor nodig.
Natuurlijk werd er ook met vuur gespeeld, een ware traktatie voor de jeugd die brandjes mocht blussen, maar daarbij ook – zoals over veel andere gebieden – veel voorlichting over het werk kreeg.
Zo werd ook getoond hoe men  moet handelen als de vlam in de pan slaat  en hoe kleine blus-middelen moeten worden gehan-teerd. Veel informatie werd gege-ven over het voorkomen van brand en ongevallen. De door oud-leden van de Brand-weer Assen mooi gerestaureerde ‘historische’ Commer, een tankautospuit uit 1955, was in dienst gesteld om met passagiers ritjes te maken
Zowel jong als oud stond in de rij om daar gebruik van te maken .  Langs het kanaal stond de grote gele blus/hulpwagen van vlieg-veld Eelde opgesteld en ook daar wilde men graag even in zitten.
Groot plezier beleefden de kleine spuitgasten aan het blussen van brandjes, waarbij het niet kon uit-blijven dat zo nu en dan een fikse waterstraal op het publiek terecht kwam. Op de binnenplaats van de kazerne stonden allerlei hulpauto’s en motoren te kijk, zoals de ambu-lancemotor die veel bekijks had. In een grote gesloten watertank zwom een duiker rond die men door ronde raampjes kon volgen hoe hij een drenkeling (in dit geval een pop) redde. Brandweercommandant Fred Heerink en zijn mede-werkers  mochten zich aan het einde van de demo nstratiedag tevreden tonen over de gang van zaken. Vooral tevreden was hij over het grote aantal bezoekers dat  op deze Open Dag was afgekomen. Naar een ruwe schatting waren dat er ruim vierduizend.  Tevreden was hij ook over de medewerking die werd gekregen van de partners bij de hulpverlening.
Daartoe behoorden de  politie, de ambulancedienst, Rijkswaterstaat, EHBO, GHOR, ANWB  en Sigma Drenthe.

Bijdrage Ineke Heijting