Herdenking joods monument 2008

Sobere maar treffende herdenking van  wegvoeren in 1942 van Asser joden Burgemeester tot leerlingen van De Driemaster: ‘Jullie mogen dit nooit meemaken!’

ASSEN – Met een sobere maar treffende plechtigheid  werd vanoch-tend (dinsdag) de tragische uittocht op 2 oktober 1942 van nagenoeg de hele joodse bevolking van Assen herdacht.  Zij werden door de Duitse bezetters en Nederlandse handlangers naar het doorgangskamp Westerbork vervoerd om van daar, ongeweten, in de tijd die volgde naar de vernie-tigingskampen Auschwitz of Sobibor in Polen te worden vervoerd. Van de 550 joodse inwone rs overleefden slechts dertig de oorlog.
Ook nu weer waren het leerlingen van de hoogste groep van de basis-school De Driemaster, die bij de plechtigheid aan de kop van de Ou-destraat tegenover de Rolderstraat een belangrijke rol speelden. Op de school van directeur Chris Vegter kregen zij speciale geschie-denisles over de tweede wereldoorlog en wat zich daarin v oor gruwelijks afspeelde en wat er met mensen werd gedaan.
Burgemeester Heldoorn wees daar in een bewogen toespraak ook op. Er waren toen macht-hebbers als Hitler die het voor-zien hadden op bepaalde groe-pen mensen: joden, zigeuners, homofielen. Die waren volgens deze gevaarlijke  geesten de oorzaak van alles wat misging in de maatschappij en zij moesten verdwijnen.
Waar dat toe heeft geleid weten we nu, en dat mag niet meer gebeuren. Maar toch zijn er ook nu weer lieden die mensen die van elders komen de schuld geven van wat er fout gaat in de maat-schappij. Dat is heel gevaarlijk en daar moeten we tegen in het ge-weer komen want anders gaat misschien weer hetzelfde gebeuren.
“En…” richtte de burgemeester zich tot de kleine schare school-jeugd, “dit mogen jullie nooit meemaken. Daarom herdenken wij hier al die gewone Assena-ren, die 66 jaar geleden hier weg moesten en nooit meer terug-keerden!”
Vijf scholieren betraden na de burgemeester de katheder en spraken elk een strofe uit waarin doorklonk dat vrijheid het hoogste goed is en vijandschap en haat verre van ons moeten blijven.
Vervolgens legden alle kinderen nadat burgemeester Heldoorn dit het eerst had gedaan, groepsgewijs een bloem op de stenen voor het monument   .  (

meer foto’s klik hier