AVD donderdag route

AVD 5 km Donderdag 02-06-2016

1. Vooruitgang (Hek op de kop van de Wielerbaan)

2. R.D. Stadsbroek

3. L.A. Stadsbroek

4. L.A. Hoofdlaan (fietspad)

5. R.D. Door tunnel

6. R.A. Einde pad (fietspad)

7. R.D. Driesprong (fietspad)

8. R.A. Oostergoo (bij ANWB wegwijzer)

9. L.A. Westergoo

10. R.A. De Wouden (fietspad)

11. L.A. Bij bushalte = Graafschap

12. R.D. Graafschap

13. R.A. Weg volgen blijft Graafschap

14. R.D. Kennemerland

15. R.A. Schieland

16. L.A. Kortbossenpad (fietspad)

17. L.A. ‘t Roegepad

18. R.D. Kruising blijft ‘t Roegepad

19. R.A. Einde pad (voor koepeltje)

20. L.A. Einde pad (fietspad)

21. R.A. Einde pad en weg oversteken

22. R.D. Door tunnel

23. R.D. Westerlaan

24. R.A. Stadsbroek

25. R.D. Over Wielerbaan (linksom)

26. Finish

 

AVD 10 km Donderdag 02-06-2016

1. Achteruitgang = Achterpad

2. L.A. Achter AAC kantine = Achterpad

3. L.A. Roldertorenlaan

4. L.A. Bosrand

5. R.A. Bospad (wit paaltje met blauwe stip) Eenboomslaan

6. R.D. Kruising

7. R.D. Kruising

8. R.D. Zevensprong

9. L.A. Viersprong

10. R.A. Asfaltweg

11. L.A. Einde parkeerplaats (Kinderboerderij)

12. R.A. Nieuwe Vijver (Rechtsom lopen, pad langs vijver)

13. R.A. Bij dikke eik (in bocht)

14. R.A. Bij oude openluchttheater)

15. R.D. Fietspaden + asfaltweg oversteken)

16. R.D. Pad steeds blijven volgen

17. R.A. Einde pad = Witterstraat

18. R.D. Einde Witterstraat, brug over

19. R.A. En direct L.A. = Sluisstraat

20. L.A. Einsteinlaan

21. R.D. Kruising oversteken, blijft Einsteinlaan

22. L.A. Kochstraat

23. R.A. Eykmanstraat

24. L.A. Van Heuven Goedhartlaan

25. R.D. 4x Kruising

26. R.A. Holthe

27. L.A. Selma Lagerlöflaan wordt Slinge!

28. R.A.H Stroom

29. R.A. Fietspad op = Laak

30. L.A. Einde fietspad weg oversteken

31. R.A. Benthem Reddingiusstraat

32. R.A. Rabenhauptstraat

33. R.A. Selma Lagerlöflaan

34. L.A. Stadhouderslaan

35. L.A. Einde Stadhouderslaan (let op schuin oversteken)

36. R.A. Schweitzerstraat

37. L.A. Einthovenstraat

38. L.A. Mr. P.J. Troelstralaan

39. R.D. Blijft Troelstralaan

40. R.A. Pr. Bernhardstraat

41. R.A. Het Kanaal (meerdere kruisingen, kanaal blijven volgen)

42. R.D. Nobellaan oversteken (kanaal blijven volgen)

43. R.A. Vaart NZ

44. L.A. Over de Witterbrug

45. R.D. Witterstraat (LINKS HOUDEN)

46. L.A. Anton van Duinkerkenlaan

47. R.A. Henriëtte Roland Holstlaan

48. L.A. Athur van Schendellaan

49. L.A. Boutenslaan

50. R.A. Broeklaan

51. R.D. Stadsbroek

52. R.D. Over Wielerbaan (linksom)

53. Finish