AVD woensdag de route

AVD 5 km Woensdag 01-06-2016

1. Vooruitgang (Hek op de kop van de Wielerbaan)

2. R.A. Zandweg naar Asserbos

3. R.A. Einde pad = Bosrand

4. R.D. Driesprong

5. L.A. Bospad (wit paaltje met blauwe stip) Eenboomslaan

6. R.D. Kruising

7. R.D. Kruising

8. L.A.H. Zevensprong (Haarlaan)

9. R.D. Kruising

10. R.A. Touwslagerslaan/Johan Hoflaan

11. R.A. Driesprong Oude IJsbaan

12. L.A. Bruggetje naar Oude Eendenvijver

13. R.A. Voor vijver, om vijver heen

14. R.A. Naar Beilerstraat

15. R.D. Driesprong (Port Natalweg)

16. L.A. Fietspad

17. R.D. Gouverneur Hofstedelaan

18. R.D. Kruising = Esstraat

19. R.A. Kruising = Oosterhoutstraat

20. L.A. Kruising = Beatrixstraat

21. L.A. Kruising = Wilhelminastraat

22. R.D. Kruising = Beilerstraat

23. R.D. Kruising = Hertenkamp

24. R.D. Driesprong en bospad blijf op Hertenkamp

25. R.A. Einde weg voor restaurant Hertenkamp

26. L.A. Direct na restaurant bij bordje fietspad

27. R.D. Driesprong

28. R.D. Kruising

29. R.D. Viersprong

30. R.A. Bij asfaltweg = Rode Heklaan

31. L.A. Hoofdlaan

32. L.A. Stadsbroek

33. R.D. Over Wielerbaan (linksom)

34. Finish

AVD 10 km Woensdag 01-06-2016

1 Achteruitgang = Achterpad

2 L.A. Achter AAC kantine = Achterpad

3 L.A. Roldertorenlaan

4 R.D. Zijpaden negeren blijf op verharde weg

5 R.D. Weg gaat over in asfaltweg

6 R.D. Beilerstraat oversteken = Taxusplantsoen

7 R.D. Kruising = Cederlaan

8 R.D. Kruising = Cederlaan

9 R.A.H. Driesprong = Sparrenlaan

10 L.A. Fietspad door tunnel = Dennenweg

11 R.A. Burg. Both. Lohmanweg

12 R.A. Na het bruggetje = Park Diepstroeten

13 R.A. Na de brug (Tegenover Middenweg) voetpad volgen (parallel aan spoorbaan)

14 R.A. Bij paal 30

15 R.A. Einde pad bij paal 37

16 L.A. Brede weg = Diepstroeten

17 L.A. Einde weg is Anreep

18 L.A. Splitsing Fietspad = Kerkpad bij P.S. 23616

19 L.A.H.

20 R.A. Driesprong na brug

21 R.A. Einde pad = asfaltweg

22 R.D. Kruizing

23 L.A. Driesprong

24 R.D. Driesprong

25 R.A. Driesprong (richting hoofdgebouw)

26 L.A. Einde weg = Dennenweg

27 R.A.H. Fietspad naar tunnel

28 R.D. Einde tunnel

29 L.A. Driesprong =Sparrenlaan

30 R.A. Driesprong =Sparrenlaan

31 R.A, Einde weg = Beilerstraat en direct

32 L.A. Bospad = Kloekslaan

33 R.A.H. Y-splitsing bospaden = Vleugellaan

34 R.D. Zijpaden negeren

35 R.A. Einde pad asfaltweg = Rode Heklaan

36 L.A. Kruising fietspad = Hoofdlaan

37 L.A.. Stadsbroek

38 R.D. Over Wielerbaan (linksom)

39 Finish