2016 Stadsboulevard Zuid

ASSEN – De eerste, voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Stadsboulevard Zuid beginnen op 15 januari. Het gaat om de reconstructie van het traject Overcingellaan – kruising Graswijk/Beilerstraat tot een groene laan door de stad. Gemeente Assen/FlorijnAs

Net als bij de Stadsboulevard Noord krijgt dit traject vanaf 2017 grotendeels gescheiden rijbanen, nieuwe vrijliggende fiets- en voetpaden en verbeterde oversteken. Verder krijgt de kruising Pelikaanstraat/Port Natalweg een nieuwe inrichting als verkeersplein (met de ovonde), waarbij auto’s, fietsers en voetgangers een eigen oversteek krijgen.

 

Ook de nieuwe spoortunnel  ter hoogte van de Mandemaat hoort bij dit project.  De nieuwe onderdoorgang krijgt de naam ’De Maten’.
Om ruimte voor de nieuwe rijbanen worden nu als eerste ruim 100 bomen en onderstruiken verwijderd. Daarna volgt een periode van het verleggen en vernieuwen van kabels en leidingen. De uitvoering kan nu beginnen omdat de procedure voor het bestemmingsplan Stadsboulevard Zuid is afgerond en het plan onherroepelijk is.

De Stadsboulevard Zuid wordt niet in één keer aangelegd, maar net als de Stadsboulevard in fases, uitgesmeerd over de periode 2016 – 2019.

Schema
15 januari tot half maart 2016: Kappen ruim 100 bomen verspreid over het hele traject

April 2016 tot april 2017: Verleggen/vernieuwen kabels en leidingen door de nutsbedrijven

2017: Start herinrichting van de rijbanen en kruisingen

2018: Aanleg spoortunnel De Maten (bij Mandemaat)

2019: Herinrichting Dennenweg

De gemeente stemt de planning af op de andere FlorijnAs-projecten, zoals de aanleg van het Stationsgebied. Uitgangspunt is dat de stad bereikbaar en dat de hinder beperkt blijft.  Bij alle fasen komt er een uitgebreide informatieronde voor aanwonenden

Bomen
Voor de te kappen bomen heeft de gemeente  al eerder een kapvergunning afgegeven. De bomen kunnen niet blijven staan, omdat ze te dicht op de nieuwe rijbanen staan. Een aantal van deze bomen (onder meer aan de Overcingellaan) was al niet gezond. De bomen stonden al op de planning om te worden gekapt. De gemeente heeft ze nog laten staan in afwachting van de realisatie van de Stadsboulevard. Bij alle wegvakken worden straks nieuwe bomen terug geplant (winterlindes).