Stila

‘Van tientjeswerk kan ik net zo genieten als van het ondersteunen van grote projecten’

STILA – voortgekomen uit het burgerparticipatieproject ‘DOEN’-  ondersteunt Assenaren die een goed plan hebben om het onderlinge contact tussen bewoners in een straat, buurt of wijk te verbeteren. Jaarlijks krijgt de stichting een budget van rond de 170.000 euro van de gemeente om – goedgekeurde – initiatieven met een financiële injectie van de grond te tillen.

Buurt hechter

Tina Boes is vanaf de ‘geboorte van STILA’ voorzitter van het bestuur. Ze zegt die taak met veel plezier te vervullen, vooral omdat ze het concept omarmt. ‘Een buurt wordt hechter, gezelliger als je elkaar ontmoet en beter leert kennen. Ik snap het dat mensen het druk hebben. Werk, jonge kinderen en weinig tijd voor sociale activiteiten. Maar het is goed voor de verbondenheid als er van tijd tot tijd iets wordt georganiseerd in een straat, buurt of wijk om de sociale samenhang te bevorderen. Want als je elkaar kent, krijg je ook meer een gevoel van ‘thuiskomen’ op de plek waar je woont.’

Assenaren  die ideeën hebben zo’n activiteit te organiseren, kunnen een aanvraag indienen bij STILA voor een financiële bijdrage. Die aanvraag moet voldoen aan bepaalde criteria en wordt beoordeeld door een bewonerspanel. Tina: ‘Die bijdrage kan uiteenlopen van enkele tientallen euro’s tot zo’n 8000 euro voor een groot evenement. Let wel, het is bedoeld voor activiteiten. Wij financieren geen zaken zoals speeltoestellen in buurten, dan moet je bij Mijn Buurt Assen zijn.’

SWAMP

Een van die grotere evenementen die STILA steunde was bijvoorbeeld het SWAMP Festival in de wijk Marsdijk, dat vorig jaar ter ziele ging vanwege onder meer een gebrek aan vrijwilligers. Tina: ‘Gelukkig zet de 4 Mijl van Assen-organisatie dit wijkfestival in een eigen vorm voort, want SWAMP was nou precies zo’n evenement dat bedoeld was om de bewoners van Marsdijk met elkaar in contact te brengen.’

Maar ook kleine initiatieven kunnen heel waardevol zijn voor een buurt, zegt Tina. ‘In Kloosterveen komen bijvoorbeeld wat oudere mannen regelmatig bij elkaar, ook om eenzaamheid tegen te gaan. Zij huurden al een ruimte en nu was de sjoelbak stuk. Met 60 tot 80 euro voor een nieuwe sjoelbak waren deze mannen al geholpen. Tientjeswerk, maar het is zó mooi om deze mensen daarmee te kunnen helpen… Daar kan ik nét zo van genieten als van het ondersteunen van grote projecten.’

Dus wie een goed idee heeft, maar dat niet zo goed kan verwoorden of niet weet hoe dat aangevraagd kan worden, kan terecht Bij een STILA-wijkambassadeur of het Buurtteam, die aanvragers de helpende hand kunnen bieden.

Strikte criteria

STILA, benadrukt Tina, hanteert wel strikte criteria als een aanvraag wordt ingediend. ‘Daarnaast zien we erop toe dat aanvragers doen wat ze hebben beloofd. Doe je het volgens de regels, is dat prima. En naast het geld steunen wij initiatiefnemers ook middels ons netwerk en eigen kennis.’

Tina wijst erop dat STILA niet automatisch een vervolg geeft aan een eerder goedgekeurde bijdrage. ‘Het is geen structurele bijdrage. Wij bekijken bijvoorbeeld of een aanvrager zich bij een vervolg inspant zélf sponsors aan te dragen, zodat een evenement zich op een gegeven moment financieel zélf kan redden. Maar lukt dat niet en beoordelen we het initiatief als ‘blijvend waardevol’, dan zullen we dat ook blijven ondersteunen.’

Eigenaar

STILA wil Assenaren, besluit Tina, zoveel mogelijk ‘eigenaar’ maken van hun eigen initiatief. ‘We willen initiatiefnemers – individuele bewoners of vrijwilligersorganisaties – vooral stimuleren om met hun talenten, passie en inzet mensen nader tot elkaar te brengen.’

Voor meer informatie over STILA, kijk op de website: https://www.stila-assen.nl/

Tekst: Robbert Willemsen

Voorwaarden en verantwoording aanvragen

Voorwaarden

*De activiteit moet direct bijdragen aan het welzijn van de bewoners en een betere fysieke en/of sociale leefomgeving in een straat, buurt, wijk of dorp in de gemeente Assen.

*De activiteit moet voorbereid zijn, bekend zijn bij belanghebbenden en uitgevoerd worden door en voor bewoners.

*De activiteit mag geen individueel, commercieel, politiek of religieus karakter hebben.

*De activiteit mag niet in strijd zijn met wet- en regelgeving of lokale besluiten of bepalingen.

*De activiteit en de resultaten moeten voor iedereen toegankelijk, zichtbaar en te delen zijn via de communicatiemiddelen van STILA en Mijn Buurt Assen.

*Bij de aanvraag moet een begroting en een plan van aanpak worden toegevoegd.

*De aanvrager moet 18 jaar of ouder zijn, of toestemming hebben van de wettelijk vertegenwoordiger.

Verantwoording

*De aanvrager moet binnen drie maanden na voltooiing van de activiteit verslag uitbrengen aan de Stichting STILA, bestaande uit een financieel en een inhoudelijk verslag, zo mogelijk aangevuld met foto- en/of filmmateriaal en eventueel persvermeldingen.

*De aanvrager moet Stichting STILA toestemming geven om foto- en/of filmmateriaal te gebruiken voor haar website.

Preventiefonds

De gemeente Assen startte in juni van dit jaar met het Preventiefonds. Daarin wordt jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor extra ondersteuning van kwetsbare Assenaren.

Inwoners, vrijwilligers en professionals uit de zorgsector kunnen op die manier een bijdrage leveren aan sociale voorzieningen in Assen. Het fonds is bedoeld als aanvulling op het reguliere aanbod van hulp en ondersteuning en wie ideeën heeft om hulp en ondersteuning beter of slimmer te regelen, kan vanuit het preventiefonds financieel éénmalig ondersteund worden om hun plannen in praktijk te brengen.

STILA kreeg uit dat budget 100.000 euro. De stichting heeft een speciaal panel in het leven geroepen – met mensen uit onder meer zorg, welzijn en schuldhulpverlening – om aanvragen te beoordelen en al dan niet goed te keuren.

Tina Boes: ‘Het is een proef van twee jaar en ik ben er trots op dat we mee mogen doen binnen het Preventiefonds. Het is een teken van vertrouwen vanuit de gemeente dat we met STILA goed werk leveren.’