Scootmobieltocht over Ballooerveld 2015

 

 

Op 21 augustus 2015 was het verzamelen bij cafe de Aanleg in Deurze.

DSC08324

In het Tumulibos zijn ruim 30 prehistorische grafheuvels bewaard gebleven. De heuvels liggen in een bebost terrein, gelegen tussen de weg Assen-Rolde en de voormalige spoorbaan Assen-Rolde, ter hoogte van Balloo.

Ontstaan van de grafheuvels

Het gebied van het huidige Tumulibos werd in de Nieuwe Steentijd, Bronstijd en IJzertijd gebruikt als laatste rustplaats voor doden. De meest zichtbare overblijfselen stammen uit de IJzertijd. De overledenen werden ter plaatse verbrand, maar niet in urnen geplaatst, wat in voorgaande eeuwen gebruikelijk was. De as werd afgedekt met zand of plaggen, waardoor een heuvel ontstond. Veelal liggen dergelijke brandheuvels in grote groepen bij elkaar.

Veranderende gevoelens

Veel grafheuvels en urnenvelden zijn verdwenen in de middeleeuwen. Zij hadden een slechte naam en werden in die tijd in verband gebracht met spoken en hekserij. In de zeventiende eeuw oefenden de grafheuvels juist aantrekkingskracht uit op historici. Johan Picardt voerde hier tussen 1643 en 1648 al archeologische waarnemingen uit. In 1833 lagen er in deze buurt nog een stuk of 150 grafheuvels, waarvan er nu nog een dertigtal over zijn. Het grootste deel van de grafheuvels verdween als gevolg van ontginning. Het terrein werd in 1856 aangekocht door de provincie Drenthe. Het wordt sinds 2001 beheerd door Stichting het Drents Landschap.

Via bijna Balloo  naar de in Rolde dubbele hunebed

Hunebed D17 bij Rolde

Bij Rolde liggen de hunebedden D17 en D18 in een speciaal aangelegd park. De hunebedden zijn een groot onderdeel van de geschiedenis van Rolde. Door de hele historie van Rolde heen spelen de hunebedden een centrale rol.

De hunebedden liggen achter de Sint-Jacobskerk naast een begraafplaats. Als je aankomt rijden valt tegelijk D18 als eerste op, dat komt omdat deze vrij prominent op het veld ligt.

Iets verderop naast een boom ligt het hunebed D17. De oude eik die er bij staat is hol van binnen, dit komt doordat de boom in het verleden getroffen is door de bliksem. Omdat de oude boom een stuk historie is, heeft men geprobeerd de boom te behouden. De boom wordt nu doormiddel van ijzeren balken op de plek gehouden en de boom leeft nog steeds.

Het hunebed is vrij groot, maar is wel volledig ingestort. Er ligt nog 1 deksteen op z’n plek. De resterende 7 dekstenen zijn nog wel aanwezig maar liggen in de grafkelder. Hiervan is 1 deksteen zelfs doormidden gebroken. Ook al is dit vrij grote hunebed bijna volledig ingestort blijft het een mooi exemplaar om te bezoeken.   Bron de hunebed wijzer


Het Balloërveld is 367 hectare groot en bestaat voor het grootste deel uit heide en vergraste heide. De schaapskudde begraast de heide weer sinds 1981. De herder geeft op een informatiepaneel aan waar en wanneer de kudde graast. Het hele terrein is opengesteld voor het publiek.  Het Balloërveld is een hoog plateau tussen de stroomdalen van het Loonerdiep en het Rolderdiep. Het wordt daar begrensd door graslanden. Via bodemlagen stroomt het grondwater naar de beekdalen. Hier komt het als schoon kwelwater weer aan de oppervlakte. Zowel aan de randen als op het hoger gelegen deel bevinden zich vennen, die voor het merendeel dichtgegroeid zijn met onder andere veenmossen en grassen. Ook komen er enkele stuifzanden voor.

Het Balloërveld is een uniek natuurterrein waar volop te genieten valt van de gevarieerde flora en fauna. Er komt een groot aantal zeldzame plantensoorten voor. Op de heide en de zandverstuivingen leven veel diersoorten die kenmerkend zijn voor deze biotopen.

Het huidige Balloërveld is ontstaan door een samenspel van mens en natuur. Heidevelden waren tot ongeveer 1920 onmisbaar voor de agrarische bedrijfsvoering. Ze werden gebruikt als weidegronden en als leverancier van plaggen, zand en strooisel. In de venige laagtes is door vervening open water ontstaan. Uit WO II dateren de resten van loopgraven en een antitankgracht. Tot 2006 werd het veld gebruikt als militair oefenterrein; de aangelegde boscomplexen zijn hier nog een herinnering aan. De huidige eigenaar, Staatsbosbeheer, streeft er naar het Balloërveld meer te integreren met de omliggende gronden.

Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat er al in de steentijd bewoning op het Balloërveld moet zijn geweest. Er zijn grafheuvels, een urnenveld en resten van akkerland uit de ijzertijd. Uit de middeleeuwen stamt het zandwegennet en het karrensporenreliëf met versmallingen bij doorwaadbare plaatsen.

Op de weg naar Loon ging de groep linksaf richting Balloo en dan naar Deurze cafe de aanleg waar ze nog gezellig nazaten. Ik had een afspraak dat ik 5 uur weer thuis zou zijn  en ja  toen ging ik dus door naar Loon en vlak bij het voetbalveld van Leo kwam ik het bord tegen en ik dacht zou ik geluk hebben

De schaapskudde kunt u vinden op de Landjes van Marsdijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. Het seizoen loopt van 15 april tot en met 1 november. De schapen lopen onder begeleiding van een van onze herders van Landschapsbeheer het Witterveld. In de weekenden en avonden staan de schapen in een raster bij Loon. xDe stadsbegrazing loopt rond 250 tot 350 Heideschapen en kruisingen.