2013 Eerste Asser Nieuwjaarsduik

333ASSEN – De eerste Asser Nieuwjaarsduik is een groot succes geworden. Het aantal deelnemers (265) was boven verwachting en dat was ook het bezoekerstal. Alleen daarom al kon de organise-rende Stichting Nieuwjaarsduik Assen zeer tevre-den op het evenement terugkijken. De inschrijving via inter-net was met 186 duikers al verheugend groot, maar in de loop van de ochtend kwamen nog eens tachtig li efhebbers opda-gen om de duik te wagen.
Die run was er debet aan dat   het op een uur vastgestelde startsein wat moest worden opgeschoven, wat het geduld van de al vroegtijdig klaar staande duikers aardig op de proef stelde. Het was een bont gezelschap waarin zich tal van in opvallende kledij gestoken deelnemers zich bevond. Er waren namelijk prijzen beschikbaar voor deelnemers die zich daarbij bijzonder onderscheidden.
De organisatie had zo g oed als mogelijk voorbereidingen getroffen. Er was voor verkleedgele-genheid gezorgd en voor dranghekken om een schei-ding tussen publiek en deel-nemers te kunnen aanbrengen.

De goede bedoelingen waren echter niet opgewassen tegen het enthousiasme van de toeschouwers, die meer en meer bezit namen van de plekken op het Baggelhuizerstrand die voor de duikers bestemd waren. Spreekstalmeesteres Margriet Benak van RTV Drenthe probeerde uit alle macht de zaak in goede banen te leiden, maar vooral ook omdat laat-instromers zich nog een weg naar naar de startplekken moesten banen lukte dat maar gedeeltelijk. Men besloot daarom nog maar even een ’opwarm-ronde’ te gaan doen onder leiding van de Marlu Dance Company.
Na een hartelijke toespraak van burgemeester Sicko Heldoorn, die de moed van de aanstaande frisduikers prees, kon het aftel-len beginnen maar het onge-duld was zo groot dat bij Vijf de menigte  elkaar verdringend in de Baggelhuizerplas stortte.
Dit allemaal onder het wakend oog van leden van de duikgroep Mira-mar en van mensen van de altijd dienstige plaatselijke EHBO. Wat dat betreft was men op alles voorbereid. Na afloop vond bij het Strand Paviljoen de afsluiting van het geslaagde evenement plaats met de uitreiking van de pr ijzen voor de leukste kledij.
De jury kende de eerste prijs toe aan de Kerstman (Marthijn Jonker), die een over-nachting voor twee personen bij hotel Van der Valk kreeg.
Stichting voorzitter Wilfred Louwes, die met zijn echt-genote Sharon ook de duik nam, liet weten z eer tevreden zijn over het aantal deelnemers, het verloop van het evenement en de inzet van vrij-willigers en sponsoren.
“Het was een primeur en heb-ben nuttige ervaring opgedaan voor volgend jaar. Want met dit succes kan het niet  uitblijven
dat we op 1 januari 2014 ook weer fris het nieuwe jaar in duiken!”.   meer foto’s klik hier ‘  foto van de proef duik  klik hier