De Lintjes

_DSC7054_2

ASSEN – Ter gelegenheid van Koningsdag zijn ook in Assen traditioneel weer lintjes uitgereikt aan burgers, die zich meer dan verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap.  Burgemeester Carry Abbenhues had vanochtend voor iedereen een persoonlijke toespraak alvorens zij de versierselen die bij de onderscheiding horen, bij vijf gedecoreerden opspeldde.  Dat waren er minder dan verleden jaar en het is ook opvallend dat er ditmaal geen vrouwen voor een onderscheiding in aanmerking kwamen.
Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau werden benoemd de heren
J.H. (Hans) van Maaren, T.C. (Cor) Oosterhof, W. (Willem) Veldkamp, H.W. (Hans) De Willigen.
Voor de heer A. van Aardenne was er de benoeming tot Officier in de Orde Van Oranje Nassau.

De heer Van Maaren (70) is vanaf 2005 tot op heden voorzitter van het Uitkeringsgerechtigden Beraad Assen (UBA), een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een uitkering of een minimum inkomen. In 2011 stond de heer Van Maaren aan de wieg van de Formulierenbrigade Assen. Eveneens een vrijwilli-gersorganisatie die mensen helpt hun weg te vinden in complexe regelgeving en procedures. De heer Van Maaren is nog steeds actief binnen de Formulieren-brigade.
Van 2005 tot 2009 was de heer Van Maaren lid van de WMO-raad van de gemeente Assen.

De heer Oosterhof (84) is al vanaf 1955 actief in diverse kerkelijke functies. Onder meer als ouderling en voorzitter bij de Hervormde gemeente Rozenburg in Assen, als voorzitter van de bouwcommissie van de Opstandingskerk en als (interim-)voorzitter van de ‘Asser Werkgemeenschap van Kerken’. Daarnaast heeft de heer Oosterhof vanaf 1989 een voorname rol gespeeld bij het realiseren van een Pastoraal Centrum voor het toenmalige ‘Henderik van Boeijen-Oord’. Vanaf 2001 is de heer Oosterhof voorzitter van de Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers Assen. En sinds 1994 is hij in diverse functies actief bij RTV Assen, onder meer als programmamaker en presentator. Bij de Stichting Radio Assen FM is hij sinds 2007 bestuurslid.

De heer Veldkamp (64) heeft zich nadrukkelijk ingezet voor de geestelijke gezond-heidszorg voor militairen die als gevolg van uitzending of andere aan de militaire dienst gerelateerde gebeurtenissen geestelijke bijstand nodig hebben.
Vanuit de ‘Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers’ en als maatschappelijk werker bij de Stichting ‘De Basis’ wist hij er voor te zorgen dat de geestelijke gezondheidszorg voor militairen en voormalige militairen in de Noordelijke regio meer structuur kreeg en toegankelijker werd voor betrokkenen. Daarvoor ontving hij samen met GGZ Drenthe in 2006 de Univé-Paludanus Prijs. Vanaf 1993 is de heer Veldkamp tevens voorzitter van zowel het Algemeen als het Dagelijkse bestuur van de Stichting Sociaal en Cultureel Werk Assen-Oost.

De heer De Willigen (55) is nauw verbonden met de Stichting ‘Sinterklaasintocht Assen’ en heeft er mede voor gezorgd dat de Sinterklaasintocht in Assen is uitgegroeid tot één van de grootste Sinterklaas-intochten van ons land. Daaraan gekoppeld zijn de speculaasconcerten voor basisschoolleerlingen in Assen alsmede bezoeken van Sint en Piet aan het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen en andere zorginstellingen voor kinderen en jongeren.
De heer De Willigen is tevens voorzitter van de C&W De Boer Stichting, die financiële ondersteuning biedt aan medische onderzoeken en projecten in binnen- en buitenland.   De heer De Willigen is ook voorzitter van de Raad van Advies van de Stichting ’Assen voor Assen’.

A.(Arnold) van Ardenne (65) werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nasau.
Hij is vanaf 1994 in diverse functies verbonden geweest aan ASTRON. Zijn laatste functie bij dat instituut was directeur van de divisie Ermergin Technologie. De heer Van Ardenne heeft vanuit zijn functie en door deelname aan diverse internationale samenwerkingsverbanden, commissies en panels een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de radio-astronomie, radiosterrenkunde en ruimteonderzoek in algemene zin. Daarnaast heeft hij in diverse functies een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van nieuwe technieken op het terrein van radiotelescoop en –antennes. Het LOFAR-project (in Drenthe) leverde in dat kader de eerste grootschalige radiotelescoop in de wereld op en is wereldwijd een uniek project.
De activiteiten van de heer Van Ardenne hebben bijgedragen aan de internationaal leidende positie die Nederland en ASTRON op dit terrein innemen.

*