2009 bestaat Assen 750 jaar en heeft 200 jaar stadsrechten

Themajaar 2009 ‘De Historie van Assen’ in hoofdlijnen op schrift, met kostenplaatje van een kwart miljoen.

ASSEN – Een jaar lang is gebrainstormd over de invulling van het themajaar De Historie van Assen. Met onder andere ondernemers, het Drents Archief en de Asser Historische Vereniging zijn al vele gesprekken geweest over het programma, de organisatie en de financiën. De goede en minder goede ervaringen van afgelopen jaren met thema’s zijn in de startnotitie verwerkt. Vandaar wellicht dat de raad zal worden gevraagd, naast de begrote 250.000 euro, een extra budget van 100.000 euro paraat te houden.

Al in januari 2006 werd besloten het themajaar 2009 te plaatsen in het licht van de historie van Assen. Dat werd mede bepaald door de jubilea van het 750- jarig bestaan en 200 jaar stadsrechten. Met zowel interne als externe partners is een aantal brainstormbijeenkomsten georganiseerd. Behalve programma, organisatie en financiën zijn ook doelen en ambities geformuleerd in de startnotitie.

Wat nog moet gebeuren is dat medewerking wordt gezocht met de binnenstadsondernemers en dat er een verzoek uitgaat naar de provincie om een subsidiebijdrage.

De raadsleden krijgen het conceptvoorstel binnenkort ter beoordeling toegezonden. De extra 100.000 euro zal apart in de begrotingsbehandeling (November) worden besproken