“Regenboogstad Assen 2019-2022”

Gemeente en inwoners samen verder met LHBTI-emancipatiebeleid

Assen zet de komende jaren nadrukkelijk in op het verder ontwikkelen van het LHBTI- emancipatiebeleid. Samen met inwoners en lokale (regenboog-)organisaties is het de bedoeling om twee hoofddoelen te bereiken: het bevorderen van de sociale acceptatie en het vergroten van de zichtbaarheid van de LHBTI gemeenschap in Assen. De manier waarop dat zou kunnen staat beschreven in de beleidsnotitie “Regenboogstad Assen 2019-2022”, zoals die door het College van B&W is toegezonden aan de gemeenteraad.

De gemeente vindt het belangrijk dat de belangen en behoeften van de LHBTI gemeenschap (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen) goed behartigd worden en dat Assen een stad is waar iedereen zich thuis en veilig voelt. Assen is Regenboogstad sinds 2014. Voor de periode 2019-2022 is de gemeente een nieuwe samenwerking aangegaan met het ministerie van Onderwijs,, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dat levert een rijksbijdrage op van 20.000 euro per jaar en biedt mogelijkheden om het beleid verder vorm te geven.

Waar in de voorgaande jaren met name het COC Groningen en Drenthe uitvoering gaf aan de lokale activiteiten, wil de gemeente voor de komende jaren samen met de inwoners van Assen en de vertegenwoordigers van de lokale (regenboog-) organisaties verder invulling geven aan het LHBTI-emancipatiebeleid.

Platform

Zo wil de gemeente een lokaal platform oprichten, voor en met de doelgroep en betrokken lokale (regenboog-) organisaties. Een dergelijk platform kan ideeën en initiatieven opleveren, die leiden tot het bevorderen van de sociale acceptatie en het vergroten van de zichtbaarheid van de LHBTI gemeenschap. In overleg met het platform zal de gemeente voor de komende periode 2019-2022 een aantal thema’s vaststellen, waaraan extra aandacht besteed wordt (zoals veiligheid). Op basis van de uitkomsten van de overleggen, zal na de zomer van 2019 een uitwerkingsagenda vastgesteld worden voor de komende jaren.

Activiteiten door het COC

De samenwerking met het COC wordt voortgezet en die organisatie wordt gevraagd om ook de komende jaren in te zetten op onder meer voorlichting op middelbare scholen in Assen en activiteiten rondom specifieke dagen, zoals Coming Out Day en de Regenboogweek.

Activiteiten zullen in onderling overleg vastgesteld worden en gericht zijn op de inwoners van Assen.

Gemeente ook zelf aan de slag
De organisatie van de gemeente Assen vindt het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt bij het contact met de organisatie. En dus gaat de gemeente ook zelf aan de slag.

De komende periode wordt onder meer ingezet op:
– Voorlichting/training voor medewerkers (online training van Movisie);
– Aandacht voor specifieke dagen rondom het thema, zoals Roze Zaterdag (laatste zaterdag van juni), Nationale Coming Out Day (11 oktober) en Paarse Vrijdag (de 2e vrijdag in december);
– Structurele aandacht voor zichtbaarheid van de gemeente als Regenbooggemeente. Hier wordt in overleg met het platform nader invulling aan gegeven, evenals door lokale initiatieven.